Privacy

Kur- & GästeService Bad Füssing
Rathausstraße 8
D-94072 Bad Füssing
Tel.: +49 08531 975-580
Fax: +49 08531 21367
Email: tourismus@badfuessing.de
Internet: www.badfuessing.de

Directeur kuuroord:
Rudolf Weinberger

Verantwoordelijke redacteur:
Gabriele Schmöller, Kur- & GästeService
Tel.: 08531 975-580
Fax: 08531 975-5140
Email: gschmoeller@badfuessing.de
 
Stuurt u suggesties of wensen, hoe wij onze informatieverstrekking aan u kunnen verbeteren, maar ook opmerkingen over fouten, naar  gschmoeller@badfuessing.de

Publiekrechtelijke instelling:
Belastingnummer: 153 / 114 / 20035
BTW-nummer: DE 130964697
Bevoegd toezichthouder: Regering van Neder-Beieren

Privacyverklaring

We zijn erg blij met uw interesse in Kur- & GästeService Bad Füssing. Privacy heeft voor ons een hoge prioriteit. Gebruikmaken van de internetpagina's van Kur- & GästeService Bad Füssing is in principe mogelijk zonder ook maar enige invoer van persoonsgegevens. Wil een betrokkene evenwel via onze website gebruikmaken van de speciale services van ons bedrijf, dan kan het nodig zijn dat persoonsgegevens verwerkt moeten worden. De verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokkene, zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de voor Kur- & GästeService Bad Füssing geldende landspecifieke privacyregels. Met deze privacyverklaring willen wij, als onderneming, publiekelijk openheid van zaken geven over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, toegepaste en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze privacyverklaring op de hoogte gebracht van de voor hen geldende rechten. Kur- & GästeService Bad Füssing heeft, als verwerkingsverantwoordelijke, een groot aantal technische en organisatorische maatregelen geïnitieerd, om een maximale bescherming van de via deze website te verwerken persoonsgegevens te kunnen garanderen. Niettemin zijn bij gegevenstransmissies via internet altijd veiligheidslacunes mogelijk, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij, om de persoonlijke gegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

1. Definities
De privacyverklaring van Kur- & GästeService Bad Füssing is gebaseerd op de definities, zoals die door het orgaan van Europese regelgevende instanties bij publicatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn toegepast. Onze privacyverklaring moet zowel publiekelijk, als voor onze klanten, gasten en zakelijke partners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te waarborgen, willen we hier, vooraf, de toegepaste begrippen uitleggen.

We gebruiken in deze privacyverklaring, onder meer de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan over een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon (hierna: “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd: een natuurlijke persoon die, direct of indirect, met name door middel van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, kan worden geïdentificeerd.

b) Betrokkene
Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking
Verwerking is elke met of zonder geautomatiseerde procedés uitgevoerde procedure, of reeks van procedures, met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, ordenen of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperken van de verwerking
Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens, met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens, op zodanige wijze, dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene gekoppeld kunnen worden, zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

g) Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke, of verwerkingsverantwoordelijke, is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst, of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Worden de doelstellingen en middelen voor deze verwerking vastgesteld in het Unierecht of het lidstatelijke recht, dan bestaat de mogelijkheid, dat daarin wordt bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h) Verwerker
Verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan die/dat, in opdracht van de verantwoordelijke, de persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger
Ontvanger is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst, of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties, die de persoonsgegevens mogelijk ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, gelden echter niet als ontvangers.

j) Derde
Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst, of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijkeDe verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen in het kader van de gegevensbescherming is:

Kur- & GästeService Bad Füssing
Rathausstraße 8
D-94072 Bad Füssing
Tel.: +49 08531 975-580
Fax: +49 08531 21367
Email: tourismus@badfuessing.de
Internet: www.badfuessing.de

3. Cookies
Op de internetpagina’s van Kur- & GästeService Bad Füssing wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.
Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenoemde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks, waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Dat biedt de bezochte websites en servers de mogelijkheid, om de individuele browser van de betrokkene te onderscheiden van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan door de unieke cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.
Door cookies te gebruiken, kan Kur & GästeService Bad Füssing gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten, die zonder het instellen van cookies niet mogelijk zouden zijn. 
Door middel van een cookie, kunnen de informatie en de aanbiedingen op onze website voor de gebruiker geoptimaliseerd worden. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds eerder vermeld, om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is, om het de gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De betrokkene kan op elk moment, door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld en kan cookies dus permanent tegenhouden. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Deactiveert de betrokkene het instellen van cookies in de gebruikte internetbrowser, dan zijn mogelijk niet alle functies van onze website meer volledig bruikbaar.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
Telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem, verzamelt de website van Kur- & GästeService Bad Füssing een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Verzameld kunnen worden: (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenoemde Referrer), (4) de sub-webpagina's die door middel van een toegangssysteem toegankelijk zijn via onze website, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor de beveiliging, in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie legt Kur- & GästeService Bad Füssing geen verband met de betrokkene. Deze informatie is veel meer nodig om (1) de inhoud van onze website correct neer te zetten, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) het continu goed functioneren van onze IT-systemen en de technologie van onze website te kunnen waarborgen, alsook ( 4) om rechtshandhavingsinstanties in het geval van een cyberaanval de informatie te kunnen verstrekken, die nodig is voor rechtshandhaving. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door Kur- & GästeService Bad Füssing dan ook, aan de ene kant, statistisch gebruikt en daarnaast geanalyseerd, met als doel om de privacy en beveiliging van gegevens in ons bedrijf te verhogen, waardoor de bescherming van de persoonsgegevens die we verwerken uiteindelijk een optimaal niveau bereikt. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Abonnement op onze nieuwsbriefs
Op de website van Kur- & GästeService Bad Füssing wordt bezoekers de mogelijkheid geboden om zich te abonneren op onze nieuwsbrief. Welke persoonsgegevens bij de aanvraag van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, is afhankelijk van het hiervoor gebruikte invoerscherm.
Kur- & GästeService Bad Füssing informeert zijn gasten, klanten en zakenpartners op gezette tijden door middel van een nieuwsbrief over nieuws uit Bad Füssing. Onze nieuwsbrief kan alleen door de betrokkene worden ontvangen, als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de nieuwsbrief inschrijft. Om juridische redenen, wordt aan het door de betrokkene de eerste keer doorgegeven e-mailadres waarnaar de nieuwsbrief verzonden moet worden, een e-mail in double-opt-in procedure verstuurd. Deze bevestigingsemail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.
Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, slaan we ook het door de internetprovider (ISP) toegekende IP-adres van door de betrokkene op het moment van registratie gebruikte computersysteem op, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om een (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen nagaan en dient derhalve voor de verwerkingsverantwoordelijke als een wettelijke voorzorgsmaatregel.
De in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Daarnaast kunnen abonnees op de nieuwsbrief, voor zover dit nodig is voor een correct functioneren van de nieuwsbrief of een daarvoor noodzakelijke registratie, ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van, bijvoorbeeld, wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of van technische wijzigingen. De voor het verzenden van de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan CleverReach GmbH & Co. KG, Rastede, voor het uitvoeren van de nieuwsbriefdiensten. Er is een verwerkingscontract overeengekomen.
Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene op elk moment worden beëindigd. De toestemming voor het opslaan van de persoonsgegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven ten behoeve van het toezenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een daarvoor bedoelde link opgenomen. Het is ook mogelijk om op elk gewenst moment, rechtstreeks per e-mail of telefoon, toezending van de nieuwsbrief te laten stopzetten, of de verwerkingsverantwoordelijke dit op een andere manier mede te delen.

6. Nieuwsbrief-Tracking
De nieuwsbrieven van Kur & GästeService Bad Füssing bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurgrafiek, die wordt opgenomen in e-mails die worden verzonden in HTML-formaat en is bedoeld om logbestanden te kunnen registreren en analyseren. Dat maakt een statistische evaluatie van het succes of mislukken van online-marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde telpixel, kan Kur- & GästeService Bad Füssing herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en op welke links in de e-mail door de betrokkene is geklikt. Dergelijke via de in de nieuwsbrieven opgenomen telpixels verzamelde persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd, om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen kunnen op elk moment de via de double-opt-in procedure afgegeven toestemmingsverklaring herroepen. Na dit herroepen worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. Afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief, wordt door Kur & GästeService Bad Füssing automatisch opgevat als een herroeping.

7. Contact via de website
In de website van Kur- & GästeService Bad Füssing zijn, vanwege wettelijke voorschriften, gegevens opgenomen, die het mogelijk maken om snel elektronisch contact met ons bedrijf op te kunnen nemen, alsook rechtstreeks met ons te kunnen communiceren. Daartoe behoort tevens een algemeen adres voor de zogenoemde elektronische post (e-mailadres). Neemt een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact op met de verwerkingsverantwoordelijke, dan worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens, die op vrijwillig basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen, om ze te verwerken of om contact op te kunnen nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

8. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan, gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit, in voorkomend geval, wordt voorgeschreven door het orgaan van Europese regelgevende instanties of door enige andere wetgever waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt. Vervalt het opslagdoel, of de door het orgaan van Europese regelgevende instanties of door enige andere wetgever voorgeschreven bewaarperiode, dan worden de persoonsgegevens automatisch en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist..

9. Rechten van de betrokkene
a) a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door het orgaan van Europese regelgevende instanties, om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te eisen, dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit bevestigingsrecht, dan kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie
Alle betrokkenen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, hebben het recht, zoals verleend door het orgaan van Europese regelgevende instanties, om op elk moment van de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie te ontvangen. Bovendien heeft het orgaan van Europese regelgevende instanties aan de betrokkene het recht verleend op de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoelen;
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, of nog bekend worden gemaakt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de geplande periode dat de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die periode;
  • het recht op rectificatie of wissen van de hen betreffende persoonsgegevens, of op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke, of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  • het recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
  • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van Profiling in overeenstemming met Artikel 22, lid 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de aanwezige logica, alsook de omvang en het gewenste effect van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om erover geïnformeerd te worden of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Is dat inderdaad het geval, dan heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.
Wil een betrokkene gebruik maken van dit recht op informatie, dan kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie
Iedere betrokkenen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, zoals verleend door het orgaan van Europese regelgevende instanties, om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens, die hem/haar betreffen, te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om te eisen dat onvolledige persoonsgegevens op de juiste wijze worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doelstellingen van de verwerking. Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, dan kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)
Iedere betrokkenen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, zoals verleend door het orgaan van Europese regelgevende instanties, om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat zijn persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, mits een van de volgende redenen geldt en verwerking niet noodzakelijk is:
De persoonsgegevens werden voor bepaalde doelen verzameld of anderszins verwerkt, waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokkene herroept zijn toestemming, waarop de verwerking, overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt a AVG, of Art. 9 lid 2 punt a AVG was gebaseerd en het ontbreekt verder aan een andere juridische grondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking voorhanden, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, overeenkomstig Art. 21 lid 2 AVG.
De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
De persoonsgegevens werden verzameld in het kader van aangeboden diensten in economische en sociale samenhang, overeenkomstig Art. 8 lid 2 AVG.
Doet een van bovenstaande redenen zich voor en wil een betrokkene dat de persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij Kur- & GästeService Bad Füssing worden gewist, dan kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
De functionaris gegevensbescherming van Kur- & GästeService Bad Füssing of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat aan het verzoek om de gegevens te wissen onmiddellijk wordt voldaan. Worden de persoonsgegevens door Kur- & GästeService Bad Füssing openbaar gemaakt en is ons bedrijf, als verantwoordelijke in overeenstemming met Art. 17 lid 1 AVG, verplicht om de persoonsgegevens te wissen, dan neemt Kur- & GästeService Bad Füssing –  rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten – de noodzakelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de geopenbaarde persoonsgegevens verwerken, erop te wijzen dat de betrokkene van deze andere verwerkingsverantwoordelijken verlangt dat alle links naar deze persoonsgegevens, of alle kopieën of replica's van deze persoonsgegevens, gewist worden, tenzij de verwerking vereist is. De functionaris gegevensbescherming van Kur- & GästeService Bad Füssing of een andere medewerker zal de maatregelen nemen die in individuele gevallen nodig zijn.

e) Recht op beperking van verwerking
Iedere betrokkene waarvan van persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, zoals verleend door het orgaan van Europese regelgevende instanties, om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen, dat zijn gegevens slechts beperkt worden verwerkt, op het moment dat een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, en wel gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wijst het wissen van de persoonsgegevens af en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nog wel nodig voor vordering, uitoefening of verdediging van juridische claims.
Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokkene.
Wordt aan een van bovengenoemde voorwaarden voldaan en verlangt een betrokkene dat de verwerking van zijn persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij Kur- & GästeService Bad Füssing, beperkt wordt, dan kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris gegevensbescherming van Kur- & GästeService Bad Füssing of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat aan het verzoek om de verwerking te beperken wordt voldaan.

f) Recht op gegevensoverdracht
Iedereen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door het orgaan van Europese regelgevende instanties verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, consistent en machine-leesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft daarnaast ook het recht om deze gegevens, zonder daarbij gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijk aan wie de gegevens werden verstrekt, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking berust op de instemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 punt b AVG of Art. 9 lid 2 punt a AVG, of op een overeenkomst op grond van Art. 6 lid 1 punt b AVG en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van openbaar belang, of de uitoefening van openbaar gezag, die is toegewezen aan de verwerkingsverantwoordelijke.
Verder heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdracht, overeenkomstig Art. 20 lid 1 AVG, het recht om te eisen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en hierdoor de rechten en vrijheden van anderen niet beïnvloed worden. Om het recht op gegevensoverdracht te claimen, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Kur- & GästeService Bad Füssing of een andere medewerker.

g) Recht op bezwaar
Iedereen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door het orgaan van Europese regelgevende instanties verleende recht om, vanwege redenen die berusten op zijn specifieke situatie, te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van Art. 6 lid 1 punt e. Dit geldt ook voor Profiling die op deze bepalingen is gebaseerd.
In geval van bezwaar zal Kur- & GästeService Bad Füssing de persoonsgegevens niet langer meer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende redenen voor de verwerking zijn, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of als de verwerking dient voor het vorderen,  uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Verwerkt Kur- & GästeService Bad Füssing persoonsgegevens ten behoeve van direct mail, dan heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen een dergelijke commerciële toepassing van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor Profiling, voor zover deze is gekoppeld aan een dergelijke direct mail activiteit. Maakt de betrokkene bij Kur- & GästeService Bad Füssing bezwaar tegen verwerking voor direct marketing activiteiten, dan zal Kur- & GästeService Bad Füssing geen persoonsgegevens meer voor deze doeleinden verwerken. Verder heeft de betrokkene het recht om, vanwege redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens door Kur- & GästeService Bad Füssing voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art. 89 punt 1 AVG, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van een taak van openbaar belang. Voor het uitoefenen van zijn recht op bezwaar kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Kur- & GästeService Bad Füssing of een andere medewerker. De betrokkene is daarnaast ook vrij om, in samenhang met het gebruik van de diensten van de Provider, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen, waarbij technische specificaties worden toegepast.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief Profiling
Iedereen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door het orgaan van Europese regelgevende instanties verleende recht, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die voor hem juridische gevolgen heeft, of die op vergelijkbare aanzienlijke invloed op hem heeft, mits de beslissing (1) niet vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan volgens wetgeving van de EU of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke zich heeft te houden en deze wetgeving passende voorschriften in zich draagt ter bescherming van de rechten en vrijheden, alsook de legitieme belangen van de betrokkenen, of (3) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene heeft.
Is de beslissing (1) vereist voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) heeft hij de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, dan neemt Kur- & GästeService Bad Füssing passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder tenminste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, om zijn of haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten. Wil de betrokkene geautomatiseerde besluitvormingsrechten afdwingen, dan kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker die voor de verwerking verantwoordelijk is.

i) Recht om een volgens de privacywetgeving gegeven toestemming in te trekken.
Iedereen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door het orgaan van Europese regelgevende instanties verleende recht, om de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
Wil de betrokkene gebruik maken van zijn recht op het intrekken van zijn toestemming, dan kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker die voor de verwerking verantwoordelijk is.

10. Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures
De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatshebben. Dit zal met name het geval zijn, als een sollicitant de betreffende documenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt. Komt de verwerkingsverantwoordelijke met de sollicitant een arbeidsovereenkomst overeen, dan worden de toegezonden gegevens, met het oog op de verdere afwikkeling van de arbeidsovereenkomst en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, opgeslagen. Gaat de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant aan, dan zal het dossier, twee maanden na de bekendmaking van het afwijzingsbesluit, automatisch worden gewist, voor zover er voor de verwerkingsverantwoordelijke geen andere legitieme belangen zijn, die het wissen tegenhouden. Andere legitieme belangen in deze zin zijn, bijvoorbeeld, een bewijslast inzake de werkwijze volgens de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

11. Privacyvoorwaarden voor inzet en toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
De verwerkingsverantwoordelijke maakt op deze website gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens, die vertellen vanaf welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde Referrer), welke sub-pagina's van de website zijn geopend, of hoe vaak en hoe lang een sub-pagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor een kosten-batenanalyse van internetreclame.
Google Analytics is een webanalyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Voor de webanalyses via Google Analytics gebruikt de verwerkingsverantwoordelijke de toevoeging "ga('set', 'anonymizeIp', true)”. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd. Het doel van Google Analytics is, om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website aan te bieden.
Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Elke keer als een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die onder het beheer de verwerkingsverantwoordelijke vallen en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, krijgt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch van de betreffende Google Analytics-component het signaal dat de gegevens, ten behoeve van online analyse, naar Google verzonden moeten worden.
Door middel van de cookies worden persoonsgegevens, zoals het tijdstip van toegang, de plaats vanwaar toegang plaatshad en de frequentie van het aantal bezoeken aan de website door de betrokkene, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres van de door de betrokkene gebruikte Internetverbinding, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens, onder voorwaarden, door aan derden.
De betrokkene kan het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, op elk moment voorkomen door middel van een daarvoor bedoelde instelling van de door hem gebruikte internetbrowser en op die manier het gebruik van cookies continu blokkeren. Wordt de gebruikte internetbrowser op die manier ingesteld, dan zal dat ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het IT-systeem van de betrokkene. Daarnaast kan een door Google Analytics ingestelde cookie op elk gewenst moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's verwijderd worden.
Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van de door Google Analytics gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript, dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken naar Google Analytics verzonden mogen worden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als bezwaar. Wordt het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser-ad-on opnieuw downloaden en installeren, om Google Analytics uit te schakelen. Op het moment dat de browser-add-on door de betrokkene of een andere daartoe gemachtigde persoon wordt verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.
Naast, of als een alternatief voor, de browser-add-on, kunt u Tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen, door te klikken op deze link: Google Analytics uitschakelen. Daardoor wordt een opt-out cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Daarmee wordt voorkomen dat Google Analytics (vanaf het moment van installeren) via deze website en browser gegevens verzamelt, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd is. Meer informatie en het actuele privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Meer details over Google Analytics op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Privacyvoorwaarden voor inzet en toepassing van Google AdWords
De verwerkingsverantwoordelijke maakt op deze website gebruik van Google AdWords. Google AdWords is een internet-advertentieservice die adverteerders de mogelijkheid geeft om zowel in de zoekmachineresultaten alsook in het Google reclamenetwerk advertenties weer te geven. Google AdWords biedt een adverteerder de mogelijkheid om vooraf bepaalde zoekwoorden in te stellen, die ervoor zorgen, dat als de gebruiker via de zoekmachine een zoekwoord-gerelateerd resultaat ophaalt, hij in de zoekresultaten van Google hun advertentie te zien krijgt. In het Google advertentienetwerk worden advertenties via een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden geplaatst op thema-gerelateerde webpagina's.
Google AdWords is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Doel van Google AdWords is het promoten van onze website, door het in beeld brengen van op interesses gebaseerde advertenties op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google, alsook het weergeven van advertenties van derden op onze website.
Komt een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terecht, dan wordt door Google op het IT-systeem van de betrokkene een zogenoemd conversiecookie opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie vervalt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Via de conversiecookie wordt, zolang de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde sub-pagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. De conversiecookie biedt zowel ons als Google meer inzicht, of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze website terecht is gekomen ook voor omzet heeft gezorgd, dat wil zeggen een aankoop heeft gedaan of geannuleerd.
De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekersstatistieken worden op hun beurt door ons weer gebruikt om het totale aantal gebruikers dat via AdWords-advertenties bij ons terechtkomt te bepalen. Op die manier kunnen we dus van elke AdWords-advertentie bepalen of hij al of niet succesvol is en op basis daarvan onze AdWords voor toekomstige advertenties optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder, ontvangt van Google informatie die de betrokkene zou kunnen identificeren. Met de conversiecookie wordt  persoonsgerichte informatie opgeslagen, zoals de webpagina's die door de betrokkene zijn bezocht. Telkens wanneer onze website wordt bezocht, worden persoonlijke gegevens van de betrokkene, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die hij gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens, onder voorwaarden, door aan derden.
De betrokkene kan het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, op elk moment voorkomen door middel van een daarvoor bedoelde instelling van de door hem gebruikte internetbrowser en op die manier het gebruik cookies continu blokkeren. Wordt de gebruikte internetbrowser op die manier ingesteld, dan zal dat ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst op het IT-systeem van de betrokkene. Daarnaast kan een door Google AdWords ingestelde cookie op elk gewenst moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's verwijderd worden.
Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene voor elke internetbrowser die hij gebruikt naar de link www.google.de/settings/ads gaan en daar de gewenste instellingen aangeven. 
Meer informatie en het actuele privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Voor ons bedrijf geldt Art. 6 I punt a AVG als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten, waarbij we om toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel. Is het verwerken van persoonsgegevens bedoeld voor het sluiten van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor het leveren van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, dan vindt verwerking plaats op basis van Art. 6 I punt b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voorafgaand aan een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een aanvraag voor onze producten of diensten. Geldt voor ons bedrijf een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, dan vindt verwerking plaats op basis van Art. 6 I punt c AVG. In uitzonderlijke gevallen kan het verwerken van persoonsgegevens vereist zijn, om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Tenslotte, kunnen verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op Art. 6 I punt f AVG. Onder deze rechtsgrondslag vallen de verwerkingsactiviteiten, die niet onder een van bovenstaande rechtsgrondslagen vallen, en die vereist zijn om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, voor zover dit niet ten koste gaat van de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingsactiviteiten zijn ons in het bijzonder toegestaan, omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. Die is in dit verband van mening, dat sprake is van een gerechtvaardigd belang, op het moment dat betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (Overweging 47, tweede zin, AVG).

14. Gerechtvaardigde belangen in de gegevensverwerking van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij
Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op Art. 6 I punt f AVG, dan is ons gerechtvaardigde belang gelegen in het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

15. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen
Als criterium voor de tijdsduur van de opslag van persoonsgegevens geldt de actuele wettelijk bepaalde bewaarperiode. Na afloop van de bewaartermijn worden de betreffende gegevens automatisch gewist, mits ze niet langer meer nodig zijn voor uitvoering van - of het onderhandelen over - een overeenkomst.

16. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het ter beschikking stellen van persoonsgegevens; de noodzakelijkheid om een overeenkomst te sluiten; verplichting van de betrokkene om persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet-verstrekken
We wijzen u er duidelijk op, dat het ter beschikking stellen van persoonsgegevens, deels, wettelijk verplicht is (bijv. op basis van belastingregels) of voortvloeit uit contractuele regelingen (zoals informatieverstrekking aan de contractpartner). Het kan daardoor voor het sluiten van een overeenkomst af en toe nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht persoonlijke informatie aan ons door te geven, als ons bedrijf een overeenkomst met hem aangaat. Worden persoonsgegevens niet verstrekt, dan heeft dit tot gevolg dat de overeenkomst met de betrokkene niet kon worden aangegaan. Voordat de betrokkene persoonsgegevens aan ons verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Onze functionaris gegevensbescherming informeert de betrokkene, van geval tot geval, of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is, of noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolg zouden zijn van het niet-verstrekken van de persoonsgegevens.

17. Geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijk bedrijf zien wij af van automatische besluitvorming of Profiling.

Cookie Notice